Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Lynxie, s.r.o.

 1.   Predávajúcim je spoločnosť Lynxie s.r.o. názov spoločnosti.Lynxie s.r.o., adresa Morovnianska 399/35 , 97231 Ráztočno, Slovensko, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 32234/R a IČO: 50028715, DIČ: 2120150659,  IČ DPH: SK2120150659 tel. +421908561961, e-mail: obchod@lynxietoys.sk (ďalej len predávajúci).
 2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 3. Orgán dozoru:
  • Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj : Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1; odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany kupujúceho tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk
 4. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 5. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 6.  Tovar je možné vyberať prehliadaním ponuky na naších webových stránkach www.lynxietoys.sk. Postup pri nakupovaní a aktuálne ceny prepravy nájdete v menu spôsob dopravy a platby.
 7. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:• uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
 8. Uzavretie kúpnej zmluvy:  Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu www.lynxietoys.sk alebo prostredníctvom emailu alebo telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky aj s platobnými údajmi podľa ktorých uhradíte objednávku ak ste si zvolili platbu vopred. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.
 9. Dodanie tovaru uskutočňujeme podľa Vášho výberu kuriérom alebo poštou.
 10. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, email).
 11. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je zabalený v balíku.
 12. Odstúpenie od zmluvy: Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho alebo kupujúci môže využiť formulár na odstúpenie, ktorý sa nachádza na konci týchto obchodných podmienok. Kupujúci má právo po prevzatí v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť, nepoškodiť pritom pôvodné balenie a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s číslom účtu na vlastné náklady späť na adresu sídla spoločnosti. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom balení vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na účet uvedený v žiadosti o odstúpenie od zmluvy.V súlade so zákonom nemôže objednávateľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:a) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia9. Cena je vždy potvrdená priamo v objednávke, ktorá je doručená na e-mail kupujúceho. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Formular na odstupenie na konci tejto stránky .
 13. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:a)   pri dobierke – cenu za objednaný tovar Kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte alebo od kuriérab)   bankovym prevodomc)   CardPay platby platobnými kartami  (služba je realizovaná na zabezpečených stránkach banky – systém CardPay – platobnými kartami  ( VISA, MasterCard, Diners Club, Maestro )
 14. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA) :
  • Ak je tovar na sklade, má poznámku ” Na sklade “, bude objednávka kupujúceho vybavená do 48 hod. iba počas pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR a ČR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim.
 15.  Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 16. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať balík pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu/kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou/Sloveskou poštou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby alebo pošty. Poškodený balík kupujúci od kuriéra alebo doručovateľky neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 17. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 7 dní na účet kupujúceho.
 18. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar, časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.
 19. Pri stornovaní objednávky už po expedovaní tovaru alebo pri bezdôvodnom neprevzatí objednaného tovaru od kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošty a tiež pri udaní nesprávnej adresy a telefónneho čísla, ak nebolo možné z toho dôvodu doručiť objednaný tovar, má predávajúci právo na náhradu spôsobenej škody a to:
  •  cenu prepravy ku kupujúcemu a spať ku predávajúcemu: 10€
  •  náklady spojené s vybavovaním objednávky, každá začatá pracovná hodina: 15€
  •  náklady spojené s vymáhaním tejto škody spôsobenej kupujúcim (právne služby a súdne poplatky)V prípade, že si tovar neprevezme kupujúci z dôvodu vyššej moci (zranenie, nehoda) a odôvodní to predávajúcemu budú účtované len skutočné náklady na prepravu. Ak tieto v dohodnutom termíne uhradí, nebudú mu účtované iné poplatky spomínané v bode
 20. všeobecných obchodných podmienok Lynxie, s.r.o.V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
 21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 22. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.lynxietoys.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 26.9.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.