Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Lynxie, s.r.o.

 1. Predávajúcim je spoločnosť Lynxie s.r.o., Názov spoločnosti: Lynxie s.r.o., adresa: Morovnianska 399/35 , 97231 Ráztočno, Slovensko, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 32234/R a IČO: 50028715, DIČ: 2120150659,  IČ DPH: SK2120150659 tel. +421908561961, e-mail: obchod@lynxietoys.sk (ďalej len predávajúci).
 2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 3. Orgán dozoru:
  • Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj : Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1; odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany kupujúceho tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk
 4. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 5. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 6.  Tovar je možné vyberať prehliadaním ponuky na naších webových stránkach www.lynxietoys.sk. Postup pri nakupovaní a aktuálne ceny prepravy nájdete v menu spôsob dopravy a platby.
 7. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:• uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
 8. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY:  Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu www.lynxietoys.sk alebo prostredníctvom emailu alebo telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky aj s platobnými údajmi podľa ktorých uhradíte objednávku ak ste si zvolili platbu vopred. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.
 9. Cena je vždy potvrdená priamo v objednávke, ktorá je doručená na e-mail kupujúceho. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 10. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi: a)   pri dobierke – cenu za objednaný tovar Kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra b)   bankovym prevodom c)   CardPay platby platobnými kartami  (služba je realizovaná na zabezpečených stránkach banky – systém CardPay – platobnými kartami  ( VISA, MasterCard, Diners Club, Maestro )
 11. DODACIE PODMIENKY: Dodanie tovaru uskutočňujeme podľa Vášho výberu kuriérom alebo poštou alebo osobným odberom v sídle spoločnosti. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, email).
 12. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je zabalený v balíku.
 13. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA) : Dodanie tovaru uskutočňuje predávajúci podľa dostupnosti tovaru. Ak je tovar na sklade, má poznámku ” Na sklade “, bude objednávka kupujúceho vybavená do 48 hod. iba počas pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúcemu závisí od zvoleného spôsobu dodania, cca 2-5 pracovných dní. Doručenie tovaru mimo územia SR a ČR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim.
 14. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY: Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho alebo kupujúci môže využiť formulár na odstúpenie, ktorý sa nachádza na konci týchto Obchodných podmienok ako aj v Reklamačnom poriadku.
 15. Kupujúci má právo po prevzatí v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť, nepoškodiť pritom pôvodné balenie a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho najneskôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, pričom náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom balení vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.
 16. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ponúkaný predávajúcim. Platba bude kupujúcemu uhradená, po predložení dokladu o zaslaní tovaru späť predávajúcemu alebo po doručení tovaru podľa toho, čo nastane skôr, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa nedohodnú inak.
 17. V súlade so zákonom nemôže objednávateľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: a) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.
 18. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 7 dní na účet kupujúceho.
 19. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar, časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.
 20. Pri bezdôvodnom neprevzatí objednaného tovaru od kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošty a tiež pri udaní nesprávnej adresy a telefónneho čísla, ak nebolo možné z toho dôvodu doručiť objednaný tovar, má predávajúci právo na náhradu spôsobenej škody a to:
  •  cenu prepravy ku kupujúcemu a spať ku predávajúcemu: 10€
  •  náklady spojené s vybavovaním objednávky, každá začatá pracovná hodina: 15€
  •  náklady spojené s vymáhaním tejto škody spôsobenej kupujúcim (právne služby a súdne poplatky)
  • V prípade, že si tovar neprevezme kupujúci z dôvodu vyššej moci (zranenie, nehoda) a odôvodní to predávajúcemu budú účtované len skutočné náklady na prepravu. Ak tieto v dohodnutom termíne uhradí, nebudú mu účtované iné poplatky spomínané v bode 20 všeobecných obchodných podmienok Lynxie, s.r.o. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
 21. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 22. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 23. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.lynxietoys.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 21.07.2021 a plne nahradzujú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.
 24. Prílohy: